บริการที่ปรึกษาระบบ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 คืออะไร

ISO 9001:2015 คือพื้นฐานของคุณภาพองค์กรขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการองค์กรให้เป็นระเบียบมากขึ้น มีศักยภาพในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ ฝ่ายบริหารต้องมีนโยบาย วิสัยทัศน์เป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารวางไว้ ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อสามารถนำข้อมูลที่มี นำมาต่อยอดวางแผนหาแนวทางการบริหารธุรกิจได้อย่างมีระเบียบแบบแผน

วัตถุประสงค์ของการใช้ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 จะกล่าวถึงการจัดทำระบบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอกสารและการรักษาระบบนั้นไว้ พร้อมทั้งสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นได้ว่า ท่านผูกพันตัวท่านไว้กับคุณภาพและ สามารถที่จะผลิตหรือ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้

ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ และเป็นการนำสามัญสำนึกมาจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างง่าย ๆโดยจัดเป็นระบบ แบ่งเป็นเรื่อง ๆ เพื่อให้นำไปใช้งานในโรงงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

การใช้มาตรฐาน ISO9001:2015 มาดำเนินการในธุรกิจ จะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง เพราะจะมีการควบคุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย ทำให้ประหยัดทรัพยากร มีการทบทวนแผนใหม่ หรือปรับเปลี่ยนได้ทันเวลานอกจากนี้ท่านยังมีบันทึกที่ครบถ้วนในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต

จากข้อดีของระบบการบริการงานคุณภาพนี้เอง จึงทำให้มีการนำไปใช้กันอย่างกว้างทั่วโลก และได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในวงการค้าที่เป็นที่ยอมรับ จนกระทั่งได้มีการนำไปกำหนดเป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ ISO ซึ่งรู้จักกันแพร่หลาย ในชื่อ อนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

การจัดทำระบบ ISO 9001:2015 ทำแล้วได้อะไรจากมุมมองภาพลักษณ์

1.สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าว่าองค์กรของคุณมีการบริหารการจัดการคุณภาพองค์กรที่ดี เพราะมีการจัดทำระบบพื้นฐานคุณภาพองค์กร ISO 9001:2015 เนื่องด้วยการจัดทำ ISO 9001:2015 ต้องมีผู้ตรวจจาก (Certification Body) หรือเรียกกันโดยย่อว่า CB จะเข้ามาตรวจสอบองค์กรที่จัดทำระบบ ISO 9001:2015 ทุกปี และออกใบ Certification ให้กับองค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

2.การได้ Certification ISO 9001:2015 นำไปต่อยอดทางการค้าทำให้คู่ค้าตัดสินใจทำการค้าขายได้ง่ายขึ้นดูน่าเชื่อถือ

3.ได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดหากจัดทำ ISO 9001:2015 จะมองว่าบริษัทที่มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้มีการจัดทำ ISO 9001:2015 และไม่มี Certification เป็นการการันตี

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำระบบ ISO 9001:2015

1.เมื่อมีพนักงานลาออกและเข้ามาเริ่มงานใหม่สามารถศึกษาข้อมูลการทำงานได้จากคู่มือการทำงานและเอกสารที่ใช้ หากมีการสอนงานและไม่เข้าใจสามารถศึกษาได้ตามต้องการ

2.การจัดทำระบบ ISO 9001:2015 ทำให้องค์กรมีการทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้นในการจัดเก็บเอกสาร แบ่งหมวดหมู่ของแต่ละฝ่าย เรียกข้อมูลเอกสารได้ทันที

3.เมื่อมีการเก็บข้อมูลเอกสารตาม ISO 9001:2015 จะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดแนวทางของการบริหารองค์กรได้อย่างง่าย จะเห็นชัดได้ถึงข้อมูลต้นทุนของธุรกิจ

การจัดทำระบบ ISO 9001:2015 ทำแล้วได้อะไรจากมุมมองภาพลักษณ์

1.สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าว่าองค์กรของคุณมีการบริหารการจัดการคุณภาพองค์กรที่ดี เพราะมีการจัดทำระบบพื้นฐานคุณภาพองค์กร ISO 9001:2015 เนื่องด้วยการจัดทำ ISO 9001:2015 ต้องมีผู้ตรวจจาก (Certification Body) หรือเรียกกันโดยย่อว่า CB จะเข้ามาตรวจสอบองค์กรที่จัดทำระบบ ISO 9001:2015 ทุกปี และออกใบ Certification ให้กับองค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

2.การได้ Certification ISO 9001:2015 นำไปต่อยอดทางการค้าทำให้คู่ค้าตัดสินใจทำการค้าขายได้ง่ายขึ้นดูน่าเชื่อถือ

3.ได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดหากจัดทำ ISO 9001:2015 จะมองว่าบริษัทที่มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้มีการจัดทำ ISO 9001:2015 และไม่มี Certification เป็นการการันตี

ทำไมต้องจัดทำ ISO 9001:2015 กับ บริษัท ดิ วัน ไอเอสโอ ซิสเต็ม จำกัด

1.เราเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

2.เราดูแลระบบ ISO 9001:2015 ให้กับลูกค้าจนกว่าจะได้ Certification จาก CB

3.เราจับมือทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก

4.เราออกแบบฟอร์มการใช้งานให้เหมาะสมกับบริษัทลูกค้า บันทึกที่ง่ายๆไม่ยุ่งยาก

5.เราช่วยคิดวิธีเก็บข้อมูลของบริษัทเพื่อนำมาจัดทำ ISO 9001:2015 ให้ครบตามข้อกำหนด

6.เราช่วยเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 จาก CB

7.เราช่วยแก้ไขหาก การตรวจประเมิน ISO 9001:2015 จาก CB มีประเด็นเกิดขึ้น

8.เรามีความพร้อมศักยภาพของทีมงานที่มีคุณภาพในการเข้าช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาสามารถปรึกษานอกเหนือจากการเข้าปฏิบัติหน้างาน

เริ่มปีพ.ศ. เสร็จปีพ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท
2566 2566 ISO 9001:2015 แม่พิมพ์ (ชลบุรี) บริษัท วี แอนด์ บี พรีซีชั่น จํากัด
2566 2566 ISO 9001:2015 กล่องบรรจุภัณฑ์ (บางแค) บริษัท คิง แพคเกจจิ้ง จำกัด
2565 2565 ISO 9001:2015 ถุง บริษัท วี.พี เวิลด์แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด
2565 2565 ISO 9001:2015 ถุง บริษัท สวัสดีพลาสติก จำกัด
2563 2563 ISO 9001:2015 เทรดดิ้ง บริษัท เค.พี. ซัพพลาย 2017 จํากัด
2562 2564 ISO 9001:2015 เหล็ก บริษัท ไทย โอะ คุ โตะ จำกัด
2561 2561 ISO 9001:2015 ผลิตกันชนรถยนต์ส่งออก บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2560 2561 ISO 9001:2015 ผลิตช้อนพลาสติก บริษัท พลาสเทคสยาม จำกัด
2560 2561 ISO 9001:2015 ผลิตหลอดดูดน้ำ ตราดาว บริษัท เอ อินเตอร์พลาส จำกัด
2560 2560 ISO 9001:2015 โทรคมนาคม บริษัท แพลทเนรา จำกัด
2560 2560 ISO 9001:2015 โรงชุป บริษัท ลิ้มเจริญ เพลทติ้ง จำกัด

ประมวลภาพที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม/รับคำปรึกษาการวางระบบ